8 februari 2018

Nicole Lencer opent kick off Connect Hartfalen: optimale zorg aan hartfalen patiënten

Het doel van Connect Hartfalen is komen tot optimale zorg aan patiënten met hartfalen. Via het Connect programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg voor patiënten met hartfalen met elkaar het beste kunnen inrichten.

De goede regionale samenwerking zorgt er voor dat alle patiënten die hartfalenzorg nodig hebben op de juiste plek behandeld worden. Connect Hartfalen maakt mogelijk dat patiënten die, na een behandeling weer in een stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts en van daaruit bij nieuwe problemen ook makkelijk weer terug kunnen naar de tweede lijn.

Kick off Connect Hartfalen

De geslaagde bijeenkomst werd geopend door projectleider en cardioloog Nicole Lencer (Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+). Er werden resultaten weergegeven van enquêtes die onder huisartsen en cardiologen zijn uitgezet omtrent de organisatie van hartfalenzorg. Hieruit kwam naar voren dat bijvoorbeeld niet bekend is bij de huisarts wie de hartfalencardioloog is en dat er nog weinig transmurale afspraken zijn.

Vervolgens kwam cardioloog Luc Eurlings (VieCurie Medisch Centrum) aan het woord en zette uiteen waarom zorgverleners zouden willen samenwerken in plaats van moeten. Het ziektebeeld hartfalen brengt een enorme kostenpost met zich mee en de patiënten aantallen zijn stijgend. Genoeg redenen om de zorg goed te organiseren: onder andere betere/eerdere behandeling, goede afspraken omtrent kwetsbare ouderen en palliatieve zorg.

Daarna gaf huisarts en kaderhuisarts hart & vaatziekten Robert Willemsen inzicht in de zienswijze van huisartsen omtrent hartfalenzorg. Zo is er sprake van zowel onder- als overdiagnose bij hartfalenzorg. Willemsen pleit vooral voor goede communicatie; zowel telefonisch als via vraagstelling in verwijsbrieven.

Josianne Boyne, verpleegkundig specialist van het Maastricht UMC+, gaf een prikkelende presentatie omtrent de resultaten die al behaald zijn. Er is sinds 2015 in de regio Maastricht gewerkt aan regionale transmurale afspraken en met succes: er zijn goede samenwerkingsafspraken waar mee gewerkt wordt. De problemen bij de implementatie werden ook benoemd evenals de verbeteracties  die zijn ingezet.

Tot slot sprak cardioloog en voorzitter Connect Petra van Pol over het Connect programma en belang van goede samenwerkingsafspraken. Aan het eind van de kick off slot werden de Connect-intentieverklaringen door alle betrokken partijen getekend (foto).

 

Over NVCC Connect

NVVC Connect Hartfalen is een landelijk kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Doel van dit programma is de zorg voor patiënten met hartfalen verder te verbeteren door de organisatie rond het behandelingsproces te optimaliseren. Dit houdt in dat het programma Connect Hartfalen ondersteuning biedt bij de regionale implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen (LTA) en een landelijk platform biedt voor regionale afspraken en speerpunten.