Trombose Expertise Centrum (TEC)

Het Trombose Expertise Centrum (TEC) is opgericht om de krachten tussen stollingsonderzoek vanuit de Biochemie en het ziekenhuis te bundelen. Dit met als doel het onderzoek richting kliniek te stimuleren; zo ontstond er een koppeling van fundamenteel en klinisch onderzoek. Momenteel zet het TEC zich in op verschillende gebieden.

Patiëntenzorg

Het TEC zet zich primair in voor de patiëntenzorg. Voor vragen rondom trombose en antistolling is 24 uur per dag een casemanager antistolling bereikbaar. Deze casemanager kan geconsulteerd worden voor advies, bijvoorbeeld m.b.t. het toedienen van bloed verdunnende medicatie. Daarnaast zijn er binnen het Hart+Vaat Centrum gespecialiseerde poliklinieken, waar gebruikmakend van de moderne technieken op het gebied van beeldvorming en laboratoriumdiagnostiek, patiënten met vaak complexe aandoeningen worden behandeld. Deze poliklinieken zijn vooral gericht op het monitoren van patiënten die bloed verdunnende medicatie slikken en advisering m.b.t. tromboserisico versus bloedingsrisico:

 • Patiënten met diep-veneuze trombose
 • Patiënten met post-trombotisch syndroom
 • Patiënten die behandeld worden met bloedverdunners

Naast de directe zorg in het MUMC+, vervult de casemanager antistolling tevens een regionale consultfunctie. Voor huisartsen en regionale ziekenhuizen is het mogelijk om advies in te winnen m.b.t. trombosezorg/antistolling

Onderwijs

Arts-assistenten spelen een cruciale rol in het uitvoeren van het beleid rondom trombose en antistolling. Het TEC streeft ernaar om arts-assistenten in opleiding tot specialist op te leiden m.b.t. trombose en antistolling.  In het verleden is gebleken dat er onvoldoende kennis voorhanden was om de juiste beslissingen te nemen, wat heeft geleid tot een relatief hoog aantal incidenten.

Daarnaast wordt er onderwijs gegeven aan geneeskundestudenten in opleiding tot arts. In het derde leerjaar van hun opleiding volgen ze een aantal colleges en workshops m.b.t. trombose en antistolling, om het belang van deze onderwerpen al vroeg in hun opleiding aan te duiden. Ook nemen studenten deel aan de zogenaamde onderwijs polikliniek spreekuren, waar ze de kans krijgen patiënten met trombose vragen te stellen over dit ziektebeeld en de behandeling.

Onderzoek

De Universiteit van Maastricht kent een traditie op het gebied van onderzoek naar de bloedstolling. Binnen de vakgroep Biochemie wordt al vele jaren gespeurd naar mechanismen die stolling activeren bij trombose en bloeding. Ziekten zoals trombosebeen en longembolie, maar ook (verworven) bloedingsneiging, zijn veel voorkomende aandoeningen. De onderliggende factoren die de oorzaak en ernst van deze aandoeningen bepalen, zijn vaak nog deels onbekend. Onderzoek vanuit de Biochemie heeft bijvoorbeeld geholpen te begrijpen waarom vrouwen die een anticonceptiepil gebruiken een verhoogd risico op trombose lopen.

Trombosecommissie

Binnen het TEC is een commissie aangesteld welke verantwoordelijk is voor het inrichten van de zorg rondom trombose en antistolling in het MUMC+. Antistollingszorg is complex en wordt sterk bepaald door het feit dat er bij de behandeling van een patiënt vaak meerdere disciplines betrokken zijn: bv. de huisarts, één of meerdere specialisten, de apotheker en de trombosedienst. Het doel van de trombosecommissie is het risico op schade voor de patiënt zo klein mogelijk te maken. Samenhang en afstemming in de keten is een essentieel maar lastig onderdeel, en een potentiële bron van fouten.

Trombose Expertise Centrum (TEC)
Trombose Expertise Centrum (TEC)

Trombosecommissie bestaande uit de volgen leden: (van links naar rechts)
Bovenste rij: Arina ten Cate, arts-klinisch epidemioloog, medisch directeur trombosedienst Maastricht; Angelique Ghaye, verpleegkundig hoofd B4, Hugo ten Cate, internist-vasculair geneeskundige.
Onderste rij: Mariëlle Slikkerveer, ziekenhuisapotheker; Renske Olie, internist-vasculair geneeskundige; Yvonne Henskens, klinisch chemicus.
Niet op foto: Sanne Engelen, chirurg; Simon Schalla, cardioloog; Arian van der Veer, kinderarts-hematoloog; Dionne Braeken, trombosevigilantie functionaris en Melanie Acampo-de Jong, Physician Assistant. 

Wat doet de trombosecommissie?
 • Up-to-date houden van ziekenhuis brede protocollen op het gebied van trombosezorg
 • Borgen van kennis over het antistollingsbeleid
 • Analyseren van patiëntincidenten op het gebied van antistolling
 • Verbeteracties doorvoeren om zo de patiëntveiligheid op het gebied van trombosezorg te borgen
Wat heeft de trombosecommissie tot nu toe bereikt?
 • Tabblad antistolling in het EPD (elektronisch patiëntendossier)
 • Tweejaarlijkse complicatiebespreking met de contactpersonen van alle vakgroepen MUMC+
 • Zakformaatboekje antistolling voor artsen
 • Zakformaatboekje antistolling voor verpleegkundigen
 • Website antistolling om de vindbaarheid van protocollen en adviezen met betrekking tot het voorschrijven van bloed verdunnende medicatie te verbeteren
Toekomstige thema’s
 • Complicatieregistratie op het gebied van bloedingen en trombose
 • Optimaliseren van scholing van arts-assistenten in opleiding m.b.t. trombosezorg/antistolling
 • Beslissingsondersteunende software voor het voorschrijven van antistollingsmedicatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de trombosevigilantie functionaris via trombosezorg@mumc.nl

Bij medisch-inhoudelijke vragen kan uw huisarts of behandelend specialist contact opnemen met de specialisten van het TEC.

Landelijk

Het TEC is ook een organisatievorm die vanuit de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) versie 2.0 wordt voorgesteld. De LSKA 2.0 is een document dat de optimale zorginrichting rond patiënten, die vanwege trombose (preventie) antitrombotische medicijnen krijgen, beschrijft voor het gehele land. Een belangrijk onderdeel is dat regionaal, in onze situatie voor Limburg, een TEC bestaat en leiding geeft aan de inrichting van antistollingszorg en in raad en daad de zorgpartners in de regio bijstaat.

Het TEC is al enkele jaren actief en biedt een basis voor zorg en onderzoek op het gebied van trombose, preventie en behandeling van trombose, en beperking van complicaties zoals post-trombotisch syndroom (PTS). Het TEC bundelt krachten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en heeft op dit gebied een internationaal belangrijke status.

Sluit de enquête