• Voor wie?

  Patiënten met (het vermoeden van) amyloïdose kunnen in het Hart+Vaat Centrum terecht op een speciaal daarvoor ingericht poli/spreekuur. 

  Wat doen we?

  Voor het herkennen van amyloïdose worden een aantal onderzoeken ingezet, zoals

  Voordelen voor de patiënt

  Voor patiënten is het vaststellen van de diagnose heel waardevol. Veel patiënten lopen al jaren rond met onbegrepen klachten en hebben zonder resultaat tal van artsen gezien. In dit speciale spreekuur kunnen we sneller de diagnose stellen en vervolgens ook behandelen. 

  Heeft u vragen? 

  Neem dan contact op met: 
  Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  Telefoon: 043-3872727 
  E-mail: polikliniek.hartenvaatcentrum@mumc.nl

 • Patiënteninformatie:

  Voor wie?

  Patiënten die een hartkatheterisatie of dotterbehandeling (PCI) hebben gehad EN twee of meer soorten bloedverdunners gebruiken, EN hierbij mogelijk een hoger risico hebben op een bloeding of een trombose. Tijdens het spreekuur wordt gekeken of het gebruik van de bloedverdunners/bloedplaatjes remmers op de juiste manier en veilig gebeurd. 

  Wat doen we?

  Aan de hand van een vragenlijst en bloedtesten maken wij een inschatting van uw risico op het krijgen van een trombose of een bloeding. Als er een verhoogd risico lijkt te zijn, dan overleggen wij met de cardioloog of de medicatie aangepast moet worden om de risico’s te verkleinen. U komt twee keer op dit spreekuur en rond twaalf maanden volgt nog een telefonische controle.

  Voordelen voor de patiënt

  Het risico van het gebruik van twee of meer bloedverdunners wordt goed in de gaten gehouden. Medicatie wordt aangepast wanneer het risico te hoog lijkt te zijn.

  Heeft u vragen?

  Neem dan contact op met: 

  Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  Telefoon: 043-3872727 
  E-mail: polikliniek.hartenvaatcentrum@mumc.nl

 • ..

 • Voor wie?

  Voor patiënten en hun familieleden bij wie gedacht wordt aan een erfelijke hartziekte.

  Wat doen we?

  De polikliniek cardiogenetica is een samenwerking van de afdeling cardiologie met de afdeling klinische genetica. De cardioloog beoordeelt de onderzoeken van het hart en bekijkt of er aanwijzingen zijn voor een erfelijke hartziekte. Soms zijn de beschikbare cardiologische gegevens niet voldoende en wordt er, voorafgaand aan het polibezoek, cardiologisch onderzoek aangevraagd bij het hart- en vaatcentrum. Een klinisch geneticus is een specialist in erfelijkheidsonderzoek en erfelijkheidsvoorlichting. Tijdens het polibezoek zal de klinisch geneticus vragen naar:

  • de grootte en samenstelling van de gezinnen binnen uw familie (kinderen, ouders, broers/zussen, grootouders, ooms/tantes, neven/nichten)
  • wie bekend is met hart- of vaatziekten (en op welke leeftijd dit is ontdekt)
  • wie een pacemaker of ICD heeft
  • welke familieleden zijn overleden, op welke leeftijd, waaraan en onder welke omstandigheden

  U kunt zich voorbereiden op dit gesprek door thuis alvast deze gegevens te verzamelen.

  Op basis van de gegevens uit de familiestamboom en de uitslagen van het cardiologisch onderzoek wordt besloten of DNA onderzoek zinvol is. Uw toestemming is altijd nodig om dit onderzoek in te zetten.  Zo lang er nog geen genetische verandering is gevonden, kan aan de familieleden van de patiënt geadviseerd worden cardiologisch onderzoek te ondergaan. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze cardiologische onderzoeken vinden plaats op het hart- en vaatcentrum. Wanneer het genetisch onderzoek wordt afgesloten,   wordt de patiënt terugverwezen naar de eigen cardioloog. De patiënt krijgt een familiebrief voor zijn eerstegraads familieleden (ouders/ kinderen/ broers en zussen) mee.  Voor familieleden kan een afspraak gepland worden bij de polikliniek klinische genetica. Hiervoor is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. In een informatief gesprek wordt besproken of DNA onderzoek en/of cardiologisch onderzoek geadviseerd wordt in de familie

  Wie kunt u bellen met vragen over uw afspraak?

  Cardiogenetica spreekuren vinden plaats op de polikliniek klinische genetica (route 6, niveau 1). De afspraken worden gepland door de polikliniek klinische genetica. Voor vragen over deze afspraken kunt u contact opnemen met 043 3875855.
  Wanneer u een afspraak heeft voor cardiologische onderzoeken of een controle bij de cardioloog kunt u contact opnemen met het de polikliniek Hart+Vaat Centrum, telefoonnummer 043-3872727.

 • Voor wie?
  Dit spreekuur is voor alle patiënten met een cardiologische aandoening

  Wat doen we?
  Patiënten worden gezien door de cardioloog of arts assistent in opleiding.  We onderzoeken of er sprake is van een cardiologische aandoening en behandelen patiënten. Vervolgens worden vervolgafspraken gemaakt. Mogelijkheden zijn; verder onderzoek,  verwijzing naar meer specialistisch cardiologisch spreekuur,  vervolg op dit spreekuur of terug verwijzing naar de huisarts.

  Wie kunt u bellen met vragen over uw afspraak?
  Polikliniek Hart+Vaat Centrum: 043-3872727 

 • ..

 • ..

 • ..

 • Voor wie?

  Korte tijd voordat u wordt geopereerd, krijgt u een oproep voor een bezoek aan de Polikliniek Pré-Operatieve Screening (PPOS). Het doel van deze screeningsdag is om alle medische gegevens die nodig zijn voor de hartoperatie te verzamelen. Ook informeren wij u op deze dag zo goed mogelijk over de operatie. Wij raden u aan iemand mee te nemen. De screening duurt ongeveer vier uur. Als alle onderzoeken zijn afgerond en alles is in orde, plaatsen we u op de wachtlijst voor hartoperatie. Alle onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum.
   

  Wat doen we?

  • u bespreekt uw operatie met een chirurg of arts assistent chirurgie
  • u hebt een gesprek met de anesthesist
  • we doen lichamelijk onderzoek
  • we doen bloedonderzoek
  • we maken een röntgenfoto van uw hart en longen en de verpleegkundige geeft voorlichting over uw hartoperatie en het verblijf in het Hart+Vaat Centrum MUMC+

  Als het nodig is doen we extra onderzoek of vindt er een extra consult plaats met de specialist.

  Voordelen?

  U bent goed voorbereid op de operatie. 

 • ..

 • Voor wie?

  Alle patiënten met een aangeboren hartafwijking, dat wil zeggen een hartafwijking die vanaf de geboorte al  aanwezig is en waarvoor soms  al een procedure zoals een operatie  heeft plaatsgevonden. Ook is dit spreekuur bedoeld voor patiënten met een bewezen aandoening van de aorta dan wel familieleden waarvoor screening gewenst is.

  Wat doen we?

  In dit spreekuur wordt u gezien door een cardioloog die gespecialiseerd is in  problematiek rondom aangeboren hartafwijkingen of aorta problematiek, zoals bijvoorbeeld begeleiding rondom een zwangerschap of een hartoperatie.

  Voordelen voor de patiënt

  De zorg rondom aangeboren hartafwijkingen en aorta problematiek wordt gecentraliseerd rondom dit spreekuur.

 • Voor wie?

  Dit spreekuur is voor patienten met hartfalen en een biventriculaire pacemaker of ICD.

  Wat doen we?

  In dit spreekuur komt u als patient eerst bij de pacemaker-technicus om het apparaat na te kijken en eventueel aan te passen. Alle informatie die uit de pacemaker komt wordt vervolgens gebruikt door de gespecialiseerd hartfalen verpleegkundige die onder begeleiding van een hartfalen cardioloog met u bespreekt hoe het met u gaat en hoe we uw gezondheid (verder) kunnen verbeteren. Daarbij word gekeken naar uw klachten, leefstijl, medicatie, wordt u onderzocht en worden verdere onderzoeken of behandelingen afgesproken.

  Voordelen voor de patiënt

  Het spreekuur is zo ingericht dat de patiënt zo min mogelijk op en neer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Bovendien wordt er goed naar uw pacemaker EN naar uw hartfalen gekeken.

  Meer informatie

  Zie het patiënten informatieblad

  Team

  Een deskundig onderzoeksteam ondersteunt dit spreekuur.

 • Voor wie?

  Speciaal spreekuur voor patiënten met bekende hart- of vaatproblemen door slagadervernauwing (‘aderverkalking’) en die hierdoor een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van nieuwe hart- of vaatproblematiek (‘secundaire preventie’).

  Wat doen we?

  Tijdens dit spreekuur wordt, in twee dagdelen op twee aansluitende dagen, systematisch alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart gebracht.  Er wordt een vragenlijst afgenomen, een bloed- en urineonderzoek, een 24 uurs bloeddrukmeting  en een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Na afloop van de onderzoeken bespreekt een verpleegkundig specialist de resultaten met u, wordt er een risicoprofiel opgesteld en wordt gezamenlijk een behandelplan op maat vastgesteld. Zo nodig worden medicijnen voorgeschreven/aangepast en krijgt u persoonlijk advies en ondersteuning bij het aanpassen van uw leefstijl.

  Voordelen voor de patiënt

  De combinatieafspraken zijn zo ingericht dat u zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeft te komen;  er worden meerdere onderzoeken gecombineerd met een consult met een verpleegkundig specialist. U wordt zodra uw medische toestand dit toelaat terugverwezen naar uw huisarts/praktijkondersteuner voor de verdere controle en begeleiding van de risicofactoren voor hart en vaatziekten.

   

 • Voor wie?

  Speciaal spreekuur voor patiënten waarbij fibromusculaire dysplasie (FMD) is vastgesteld. Patiënten kunnen echter ook worden verwezen als er een vermoeden is dat sprake is van FMD, bijvoorbeeld omdat zij een spontane dissectie (scheur) van één van de kransslagaders of halsvaten hebben doorgemaakt.

  Wat doen we?

  Tijdens dit spreekuur staan de klachten van de patiënt centraal en worden systematisch alle problemen in het gehele hart- en vaatstelsel in kaart gebracht. Op deze manier kan het meest optimale behandelplan voor de FMD patiënt worden opgesteld.

  Voordelen voor de patiënt

  Het FMD spreekuur wordt gedaan door Prof.dr. P. de Leeuw en Prof. dr. A. Kroon en Drs. B. Kleijnen-Grebien.  Behalve jarenlange ervaring met patiënten met FMD staan zij ook (internationaal) bekend om hun wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Op dit moment hebben zij een belangrijke rol in een Europees samenwerkingsverband van FMD experts (European Fibromuscular Dysplasia Initiative). Hierdoor zijn zij altijd op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van FMD. Patiënten worden ook uitgenodigd voor deelname aan de Europese FMD Registry, waarbij gegevens van FMD patiënten uit heel Europa worden verzameld voor verder wetenschappelijk onderzoek.

 • Sinds 2006 is onze hartfalen groep gestart met een gespecialiseerd zorgprogramma voor patiënten met onverklaard hartfalen, veelal patiënten met een vergroot en verminderde werking van het hart. Om de exacte oorzaak te achterhalen doorlopen patiënten een standaard programma aan onderzoeken, waaronder een hartfilmpje (inclusief 24-uursopname), echo van het hart, uitgebreid bloedonderzoek, MRI van het hart, hartbiopten en genetica. Deze onderzoeken gebeuren uiteraard niet zonder toestemming van de patiënt. Door de uitslagen van deze onderzoeken te combineren en door structureel overleg binnen ons hartfalenteam en de immunoloog, patholoog, medisch microbioloog en klinisch geneticus kunnen wij in 75% van de gevallen toch een oorzaak achterhalen. Daarnaast bieden wij ook experimentele therapieën voor oorzaken waar momenteel nog geen standaard behandelingen voor bestaan.

  Mogelijke onderzoeken:

  • Hartfilmpje (ECG) en 24-uurs Holter ECG: deze onderzoeken worden uitgevoerd omdat bepaalde ritmeproblemen ook kunnen leiden tot een vergroot hart of een verminderde knijpkracht van het hart.
  • Uitgebreid bloedonderzoek: bloedonderzoek kan ons inzicht geven naar een mogelijke oorzaak voor het vergrootte hart, waarbij zeldzamere aandoeningen zoals bijvoorbeeld stapelingsziekten of autoimmuun ziekten ook worden bekeken
  • Echocardiografie: hiermee kunnen wij specifiek naar de knijpkracht en de relaxatie van het hart kijken. Daarnaast kunnen we goed de kleppen beoordelen, omdat niet goed functionerende kleppen ook een vergroot hart kunnen veroorzaken.
  • MRI van hart: de MRI biedt dezelfde mogelijkheden als de echo, met daarbij de mogelijkheid om specifiek naar het hartweefsel te kijken. Hierdoor zijn we in staat ontsteking of littekenweefsel op te sporen. Hartbiopten: via de halsvene kunnen wij met een veilige en korte procedure kleine stukjes hartweefsel afnemen. Dit is de enige manier om specifiek te kijken wat er in het hart gebeurd m.b.t. ontsteking, aanwezigheid van virussen, stapelings- of metabole ziekten. (link naar patiënten folder)
  • Genetisch onderzoek: binnen ons zorgprogramma krijgen alle patiënten met een vergroot hart de mogelijkheid om genetisch onderzoek te laten verrichten. Middels bloedonderzoek wordt er gekeken naar kleine foutjes in het DNA die tot een vergroot hart kunnen leiden. Als er een foutje wordt gevonden, zal dit ook belangrijk zijn voor uw familieleden (kinderen, broers/zussen, ouders) omdat de meeste foutjes in 50% van de gevallen wordt doorgegeven.  (link naar patiënten folder)
 • Ketenzorg voor patiënten met hartfalen is een nieuwe zorgconcept dat zorgvuldig is voorbereid door ZIO en het MUMC+. Aan de ontwikkeling van het project namen twee kaderhuisartsen deel met specifieke aandacht voor cardiovasculaire aandoeningen, twee praktijkondersteuners, een in hartfalen gespecialiseerde cardioloog en een verpleegkundig specialist uit de tweede lijn; het project werd geleid door een medewerkster van ZIO, een eerstelijnszorgbedrijf. Interviews met de diverse zorgverleners in het kader van de INTERACT-studie  hadden reeds lacunes naar voren gebracht. Hierop voortbordurend werd het zorgproces gezamenlijk in kaart gebracht en beschreven. Voor het definiëren van de patienten die voor ketenzorg in aanmerking komen werd – het reeds eerder door MUMC ontwikkeld – NIM-classificatiesysteem aangepast.

  Voor verslaglegging tijdens patiëntencontacten zal gebruik worden gemaakt van een gezamenlijk patiëntendossier. Voor de financiering zijn regionaal afspraken gemaakt met de ziektekostenverzekeraar. De huisarts is zorginkoper; inschakelen of advies van tweedelijnszorg is naadloos in te schakelen en opgenomen in het zorgconcept/contract. Evaluatie van het project vindt plaats door de projectleden in samenwerking met de Universiteit Maastricht.

 • Hartfalen wordt vaak als een uniforme aandoening gezien en behandeld. Wij zijn ervan overtuigd dat een geïndividualiseerde aanpak tot duidelijk betere zorg van deze kwetsbare groep van patiënten leidt. Met deze visie voor ogen hebben wij de zorg van de hartfalen patiënten georganiseerd, en zetten wij ook onze onderzoeksprojecten op.

  Deze geïndividualiseerde zorg is georganiseerd in verschillende spreekuren op de polikliniek Hart+Vaat Centrum (cardiomyopathie poli; HFpEF poli; zorglijn hartfalen; algemene hartfalenpoli). Hier werken specialisten met speciale aandachtsgebieden, hartfalenverpleegkundigen en jonge arts collega’s die zich in dit gebied verdiepen. Wij zijn uiteraard ook actief betrokken bij de klinische zorg van hartfalen patiënten. Wij hebben een nauwe samenwerking met andere specialismen in ons ziekenhuis om met de complexiteit en de co-morbiditeiten van deze kwetsbare patiëntengroep rekening te kunnen houden. Onze betrokkenheid stopt echter niet bij de deur van ons ziekenhuis. Samen met de huisartsen van de regio hebben wij recent een ketenzorg hartfalen programma opgericht en worden patiënten gezamenlijk opgevolgd. Ook hebben wij een goede samenwerking met de collega’s uit de omliggende ziekenhuizen. Samenwerking betekent voor ons ook intensieve nationale en internationale contacten.

  De speerpunten van onze onderzoeksprojecten gaan hand in hand met het klinische opzet van onze kliniek en hebben een sterk translationeel karakter. Zo is het onderzoek naar cardiomyopathie (Prof. S. Heymans) van groot belang. De cardiomyopathie groep is internationaal bekend om zijn uitstekend basaal, translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Verder is onderzoek naar HFpEF zowel basaal wetenschappelijk (Prof. L. de Windt) als klinisch wetenschappelijk (Dr. V. van Empel) een van de belangrijke speerpunten. Een ander speerpunt van onderzoek is de geïndividualiseerde hartfalentherapie (Prof. H.P. Brunner-La Rocca) op basis van biomarkers, telebegeleiding en verbetering van zorgprocessen. Tenslotte zoeken wij de samenwerking met betrekking tot overkoepelende onderwerpen zoals ritmologie, imaging (Dr. C. Knackstedt), revalidatie (Drs. N. Lencer), en andere chronische aandoeningen.

 • Patiënteninformatie

  Alle informatie over dit spreekuur leest u terug in dit blad

  Voor wie?

  U bent door uw huisarts of cardioloog verwezen naar dit spreekuur, omdat u mogelijk hartfalen heeft met behouden pompfunctie (dit noemen we ook wel een stijf hart)

  Wat doen we?

  Om hartfalen met behouden pompfunctie aan te tonen of uit te sluiten moeten er verschillende onderzoeken plaatsvinden. Niet alleen het hart, maar ook de longen en uw uithoudingsvermogen worden getest.

  Voordelen voor de patiënt

  U hoeft maar 2 keer naar het ziekenhuis te komen en wordt begeleidt door een deskundig team.

  Heeft u vragen?

  Neem dan contact op met: 
  Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  T: 043 3872727 
  E: polikliniek.hartenvaatcentrum@mumc.nl

   

   

 • ..

 • Voor wie?
  Speciaal spreekuur voor patiënten met een verdenking op hoge bloeddruk en voor patienten met een moeilijk behandelbare hoge bloeddruk.

  Wat doen we?
  Tijdens dit spreekuur bieden wij,  in twee dagdelen op twee aansluitende dagen, een uitgebreid onderzoeksprogramma aan (vragenlijst, hartfilmpje, bloed- en urineonderzoek, lichamelijk onderzoek en 24 uurs bloeddrukmeting; zo nodig een echo van het hart, een vaatstijfheidsmeting van de buikslagader en een echo van de halsvaten). Op deze manier krijgen we snel inzicht in aanwezige risicofactoren, een eventuele oorzaak en in de mogelijke gevolgen van uw hoge bloeddruk. Na afloop van de onderzoeken bespreekt een arts de resultaten met u, wordt een risicoprofiel en gezamenlijk een behandelplan op maat vastgesteld. De behandeling bestaat afhankelijk van de gevonden risicofactoren uit persoonlijk advies en ondersteuning bij het aanpassen van uw leefstijl, zo nodig worden medicijnen voorgeschreven en vervolgonderzoek aangevraagd.

  Voordelen voor de patiënt
  De combinatieafspraken zijn zo ingericht dat u zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeft te komen;  er worden meerdere onderzoeken gecombineerd met een consult met een verpleegkundig assistente en een consult met een specialist.

  Patiënten informatie
  Lees meer informatie in het volgende blad

 • ..

 • Marfan polikliniek Maastricht

  Omdat bij het syndroom van Marfan meerdere orgaansystemen betrokken kunnen zijn die zich op de kinderleeftijd al kunnen uiten, werken in de Marfan polikliniek meerdere medisch specialisten samen. De Marfan polikliniek Maastricht wordt primair georganiseerd vanuit de afdeling Klinische Genetica en is de 5e Marfan polikliniek in Nederland. Onze Marfan polikliniek werkt nauw samen met de Marfan polikliniek in het Radboud UMC in Nijmegen.

  De vaste medisch specialisten van de Marfan polikliniek in het MUMC+

  • Prof. dr. C.E.M. de Die-Smulders en dr. I.P.C. Krapels (afdeling klinische genetica)
  • Prof. dr. B. Loeys (kinderarts/klinisch geneticus)
  • Dr. S.C.A.M. Bekkers (cardiologen)
  • Dr. S. Frerich, kindercardioloog
  • Prof. dr. M.J.H.M. Jacobs (vaatchirurg)
  • Prof. dr. M.E.A. Spaanderman (gynaecoloog)
  • Drs. H.M. Staal en Prof. dr. L.W. van Rhijn (orthopedisch chirurgen)
  • Dr. N.J.C. Bauer (oogarts) en Dr. M. Klaassens (kinderarts)

  Aanvullende informatie

  Afspraken

  Secretariaat polikliniek klinische genetica
  Mevrouw E.M.P. Janssen (secretaresse)
  Telefoon: 043 - 387 57 78
  Fax: 043 - 387 58 00
  E-mail: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl

   

 • ..

 • Voor wie?
  Voor alle patiënten met een aandoening van de bloedvaten in de hersenen, zoals een TIA of beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), subarachnoidale bloeding, small vessel disease, of een vaatmalformatie in de hersenen (aneurysma, avm, cavernoom).

  Wat doen we?
  U wordt gezien door een neuroloog met specifieke expertise in aandoeningen van de bloedvaten in de hersenen. We bespreken met u wat er aan de hand is, zo nodig wordt verder onderzoek afgesproken, we geven advies en er wordt samen met u een behandelplan gemaakt.

  Voordelen voor de patiënt:
  Dit spreekuur wordt gevoerd door een van de vasculair neurologen. U wordt op dit spreekuur ook gezien door een neuroloog met expertise in deze aandoeningen. Door de specifieke kennis en ervaring in de behandeling van mensen met een dergelijke aandoening behandeld met de kennis van de laatste stand van zaken

   

 • Pré-operatieve screening cardio-thoracale chirurgie (hartchirurgie)

  Korte tijd voordat u wordt geopereerd, krijgt u een oproep voor een bezoek aan de Polikliniek Pré-Operatieve Screening (PPOS). Het doel van deze screeningsdag is om alle medische gegevens die nodig zijn voor de hartoperatie te verzamelen. Ook informeren wij u op deze dag zo goed mogelijk over de operatie. Wij raden u aan iemand mee te nemen. De screening duurt ongeveer vier uur. Als alle onderzoeken zijn afgerond en alles is in orde, plaatsen we u op de wachtlijst voor de hartoperatie. Alle onderzoeken vinden plaats op niveau 1 Hart en Vaat Centrum Maastricht.

  Wat doen we deze screeningsdag?

  • u bespreekt uw operatie met een chirurg of arts assistent chirurgie
  • u hebt een gesprek met de anesthesist
  • we doen lichamelijk onderzoek
  • we doen bloedonderzoek
  • we maken een röntgenfoto van uw hart en longen
  • de verpleegkundige geeft voorlichting over uw hartoperatie en het verblijf in het MUMC

  Als het nodig is doen we extra onderzoek of vindt er een extra consult plaats met de specialist.

 • Voor wie?


  Patiënten die (mogelijk) Pulmonale Hypertensie (PH) hebben zien wij op dit spreekuur . Op basis van uw klachten en de oorzaak van uw PH wordt samen met u een behandeling bepaald.  Ons deskundig multidisciplinair team bestaat uit meerdere specialisten, zoals een cardioloog, immunoloog, longarts en een verpleegkundig specialist. 

  Wat doen we?

  Het is moeilijk om PH vast te stellen. De klachten lijken op andere hart- en longziekten. Afhankelijk van uw klachten kunnen wij de volgende onderzoeken doen. 

  Voordelen voor de patiënt?

  Voor patiënten is het vaststellen van de diagnose heel waardevol. Veel patiënten lopen al jaren rond met (onbegrepen) klachten. In dit spreekuur plannen we de  onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar op 1 dag.  Zo kunnen wij met ons multidisciplinair team snel de diagnose stellen. In overleg met de patiënt  kunnen we vervolgens PH gaan behandelen met de juiste medicatie.  

  Heeft u vragen?

  Neem dan contact op met:
  Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  T: 043 3872727
  E: poli.hvc@mumc.nl

 • ..

 • ..

 • ..

 • Voor wie?
  Dit spreekuur is voor patiënten die één of meerdere syncope(s) hebben doorgemaakt. Een syncope is een wegraking waarbij er kortdurende bewusteloosheid optreedt ten gevolge van een te lage bloedtoevoer naar de hersenen. Een syncope duurt meestal hooguit enkele minuten en gaat spontaan over.

  Wat doen we?
  Sinds 2014 hebben wij een speciale Syncope polikliniek opgericht waarbij cardiologen intensief samenwerken met neurologen en vasculair geneeskundigen. We zijn het enige ziekenhuis in Nederland dat op deze manier werkt. Er zal naast een hartfilmpje, echo van het hart en bloedonderzoek ook een bloeddrukmeting worden verricht (liggend en staand). Daarna volgt het consult met de cardioloog en de neuroloog of de vasculair geneeskundige. U zult dan de uitslagen van de onderzoeken krijgen. Wij zullen heel gedetailleerd vragen hoe de gebeurtenissen waren rondom de wegraking. Wij vragen daarom ook of U vergezeld kan worden door iemand die de wegraking heeft gezien.

   

 • ...

 •  

  Patiënteninformatie 

  Samen met de arts op het TAVI-spreekuur in het Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+ (MUMC+) worden de verschillende opties met u besproken. De uiteindelijke keuze is maatwerk en hangt af van een afweging van de voor-  en nadelen en de mogelijke risico’s. Dit wordt door de arts samen met u besproken en besloten.  De mogelijke opties bij een aortaklepvernauwing zijn:

  Als uiteindelijk gekozen wordt voor een TAVI is een aantal vooronderzoeken nodig:

  • hartkatheterisatie
  • CT-scan (in het Maastricht UMC+) van de aorta en liesslagaders. Dit onderzoek is nodig om te bepalen of de nieuwe hartklep via de lies kan worden geplaatst. Het kan voorkomen dat deze scan bevindingen laat zien die nader onderzoek behoeven. De uitslag van de CT-scan wordt op de preoperatieve poli met u besproken.
  • indien nodig (op indicatie) aanvullende onderzoeken of consulten

   

 • Door uw verwijzend huisarts of specialist wordt u doorverwezen naar de ulcus cruris poli voor verder onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van uw open been (ulcus cruris) en voor een behandeladvies. U bent doorverwezen omdat u open been slecht geneest of omdat u steeds opnieuw een open been krijgt. Een ulcus cruris is een chronische wond aan het onderbeen veroorzaakt door een bloedcirculatie stoornis. De oorzaak van een ulcus cruris kan arterieel ( 25%) of veneus ( 60%) zijn. Allereerst is het belangrijk om te bepalen of het om een arterieel of om een veneus ulcus gaat. Bij arterieel vaatlijden mag namelijk bijna nooit compressie therapie plaatsvinden. Dit omdat bij arteriële problemen de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen  belemmerd wordt, en dit door compressie nog meer zou worden belemmerd.

  Het programma

  U krijgt een uitnodiging voor bezoek aan de polikliniek Hart en Vaatcentrum. In een enkel geval is er voor u ook al een afspraak gemaakt op de polikliniek Radiologie voor een MRV scan, deze afspraak kan zijn op de dag van het bezoek aan de polikliniek hart en Vaatcentrum maar kan ook op een ander tijdstip zijn gepland.

  Bezoek

  Op de dag dat u op de poli komt ziet de planning er als volgt uit:

  • Bezoek aan arts of physician assistant voor algemeen lichamelijk onderzoek en meting van de bloeddruk aan de enkel en arm. 
  • Speckle onderzoek: Microcirculatie metingen waarmee de doorbloeding in het gebied van de wond in kaart wordt gebracht. U hoeft hiervoor alleen heel stil te liggen waarbij een drukband om u been 2 x wordt opgepompt.
  • Fotograferen van de wond. 
  • Kweekafname : bij mogelijke infectie, micro organisme kweken en voorschrijven van eventuele antibiotica therapie.
  • Duplex onderzoek: echo onderzoek van het been.
  • Bezoek van wondverpleegkundige: voor wondzorg.
  • Eventueel compressief zwachtelen/ steunkous.
  • Bloedafname.

   Als u deelneemt aan het aanvullende onderzoek krijgt u een vragenlijst over uw kwaliteit van leven en een wonddagboek mee naar huis. Het wonddagboek beschrijft u de status van de wond. 

  Samenvattend

  De poliklinische onderzoeken nemen 2 tot 3 uur in beslag. Alle uitslagen worden verzameld en verwerkt, waarna bespreking plaats vindt in het veneus MDO (overleg structuur met meerdere specialismen). Hier wordt een behandelplan opgesteld. Indien er geen afwijkingen worden gevonden in het veneus systeem, wordt u terugverwezen naar de huisarts met een behandelplan voor wondverzorging en compressie therapie. Afwijkingen die gevonden worden in de veneuze bloedvaten worden behandeld volgens de richtlijn behandeling veneuze pathologie. Voor afwijkingen in de arteriële bloedvaten wordt u verwezen naar een gespecialiseerde poli. De resultaten van de onderzoeken worden door de physician assistant met u besproken.

  Spreekuur

  Het spreekuur vindt plaats op maandagmiddag.

  Verhindering

  Wij vragen u tijdig te bellen bij verhindering op tel: 043-3872727. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. U kunt ook mailen naar : ulcus.cruris.hvc@mumc.nl

  Verbetertraject

  De huisarts speelt een belangrijke rol bij de zorg voor patiënten met een open been. Wij willen  samen met u actief op zoek naar deze patiëntengroep met als doel het bespoedigen en verbeteren van de ulcus genezing en daarmee het verhogen van de kwaliteit van leven van deze patiënten. Met name op hogere leeftijd is ulcus cruris een veel voorkomend probleem, oplopend tot 5 per 100 bij patiënten boven de 80 jaar. Ruim een derde van deze patiënten heeft binnen een jaar na initiële genezing opnieuw een ulcus. Dit zou beter moeten kunnen! Slechte genezing wordt vaak veroorzaakt door een onderliggend probleem. De onderliggende oorzaak is in 60% veneus, 25 % arterieel, en de overige 15% is ten gevolge van een mengvorm of een andere oorzaak.  Om meer inzicht te krijgen in deze onderliggende oorzaken, en om de behandeling daardoor beter op de specifieke problemen van de individuele patiënt af te stemmen, is er op het H&V centrum van het MUMC+  een poli ingericht speciaal voor patiënten met een ulcus cruris, “de ulcus poli” . De ulcus poli binnen het MUMC+ is circa 3 jaar geleden opgezet en beoogt een betere afstemming tussen de  1e en  2e lijn voor diagnostiek en behandeling van patiënten met een ulcus cruris.

  Wat houdt dit verbeterplan voor de zorg rondom Ulcus Cruris patiënten in?

  De huisarts ziet patiënten met een ulcus cruris in de praktijk, soms patiënten die voor de eerste keer komen maar mogelijk ook met recidief ulcera. Deze patiënten worden tot op heden vaak alleen behandeld met wondzorg en compressietherapie, waarvoor vaak doorverwijzing geschiedt naar de thuiszorg . Een mogelijk gevolg van deze aanpak is  dat deze patiënten  vaak maanden tot zelfs jaren met een ulcus cruris rondlopen zonder dat een onderliggende oorzaak wordt gediagnosticeerd, en waardoor de kansen op een snelle en blijvende genezing beperkt zijn. Ons doel is om te evalueren of een betere afstemming tussen de 1e en 2e lijn door diagnostiek en behandeling van patiënten met een ulcus cruris, waarbij de onderliggende oorzaak voor het ontstaan van het ulcus wordt onderzocht daadwerkelijk leidt tot een verbetering van de ulcusgenezing en een verhoging van de kwaliteit van leven. Hiervoor zouden wij patiënten die zich bij u melden met een ulcus cruris, 1 maal poliklinisch willen evalueren. Bij alle patiënten wordt onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van arteriële en veneuze insufficiëntie. Indien er arteriële insufficiëntie wordt gediagnosticeerd zal de patiënt doorverwezen worden naar een gespecialiseerde poli. Bij veneuze afwijkingen zal de patiënt behandeld kunnen worden volgens de richtlijn veneuze pathologie. De behandeling kan bestaan uit het verhelpen van oppervlakkige pathologie dan wel afwijkingen in de perforantes venen, of afwijkingen behorende bij  diep veneuze pathologie. Patiënten worden met regelmatige intervallen op de poli gezien(t 0, 3, 6, en 12 mnd.) Indien er geen afwijkingen worden gevonden wordt de patiënt naar u terug verwezen met een behandelplan betreffende wondzorg en compressie therapie.

   

 • ..

 • Patiënteninformatie:

  Lees meer in het volgende blad 

  U komt op het veneuze chirurgie spreekuur omdat er een probleem is met de aderen in het been. Bij uw bezoek aan de polikliniek vinden in principe alle gesprekken en onderzoeken op één dag plaats. Aan het eind van de dag is een (voorlopige) diagnose gesteld en bespreekt de arts het behandelplan met u. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende onderzoeken. Afhankelijk van uw klachten doorloopt u een aantal van deze onderzoeken. Tijdens uw bezoek bepaalt de arts de volgorde van de onderzoeken.

  Alle gesprekken en onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum, niveau 1, Maastricht UMC+. 

 • Wondzorg gaat verder dan alleen het bedekken van een wond. Tijdens een optimale wondbehandeling staat de patiënt centraal. Alle factoren die invloed hebben op het genezingsproces van de patiënt dienen te worden geoptimaliseerd. Dit om een situatie te creëren waarin het genezingsproces zo snel mogelijk kan verlopen. Bij de behandeling van chronische, slecht genezende wonden wordt allereerst een uitgebreide anamnese, diagnostiek en een grondig onderzoek uitgevoerd

 • Patiënteninformatie

  Lees meer in het volgende blad:

   

  U komt (meestal als nieuwe patiënt) in de cardiologische "zorgstraat" van het Hart+Vaat Centrum omdat u last heeft van cardiale klachten zoals:

  • Pijn op de borst
  • Kortademigheid bij inspanning
  • Hartkloppingen
  • Duizeligheid
   

  Het voordeel van de zorgstraat

  Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek Hart+Vaat Centrum worden er afhankelijk van uw klachten een aantal onderzoeken gedaan. Zo krijgen we snel inzicht in de oorzaak en ernst van uw klachten. Na afloop van de onderzoeken bespreekt de cardioloog de resultaten met u.

 • Patiënteninformatie

  Voor wie?

  Patiënten die een ablatie ondergaan ter behandeling van boezemfibrilleren komen op de Zorgstraat Ritme. 

  Wat doen we?

  Patiënten krijgen achter elkaar op 1 dag de volgende onderzoeken en of gesprekken. 

  • elektrocardiogram (ECG/hartfilmpje);
  • bloedonderzoek;
  • echo van het hart;
  • gesprek met een researchverpleegkundige;
  • gesprek met de anesthesie (in verband met de sedatie/narcose voor het ablatie-onderzoek);
  • CT-scan van het hart (indien nodig)

  Welke voorbereiding is nodig?

  Gebruik op de dag van de afspraak geen bodylotion. Bij de onderzoeken worden plakkers gebruikt, en het gebruik van bodylotion verhindert goed contact met de huid. De patiënt kan normaal eten en drinken van tevoren en hoeft niet nuchter te zijn. Vul thuis alvast de vragenlijst in die u van ons krijgt.

  Wat neemt u mee?

  • een actueel medicatieoverzicht of medicijnenpaspoort (ook wel AMO genoemd)
  • de afsprakenbrief/mail;
  • de ingevulde vragenlijst.

  Heeft u nog vragen?

  Neem dan contact op met:
  Planbureau Hartkatheterisatie
  Telefoon: 043 3875264 (op werkdagen van 09.00-12.30 uur) 

   

Sluit de enquête